VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Situace s r.o.

IČO: 06118569

se sídlem: Vysočanská 553/ 71, 190 00 Praha 9 - Prosek

bankovní spojení: č.ú. 222986872/0600, IBAN: CZ4006000000000222986872, SWIFT kód BIC : AGBACZPP

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 276464

(dále jen "Poskytovatel")

I. Rozsah, obsah, platnost a účinnost VOP

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují právní vztahy a nároky při smluvním vztahu, který vzniká při poskytování služeb Poskytovatele, jež nabízí na webových stránkách www.milujuanie.cz a které jsou na daných webových stránkách a v těchto VOP blíže specifikovány.

2) Tyto VOP jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi Poskytovatelem služeb a fyzickou osobou, která si předmětné služby u Poskytovatele objedná (dále jen "Klient").

3) Z důvodu povahy poskytovaných služeb ryze osobního a duchovního charakteru není možné služby objednat právnickou osobou.

4) Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat tyto VOP. V případě změny VOP je Poskytovatel povinen uvést, od kdy platí nová verze. Na právní vztahy vzniklé před účinností nové verze VOP se užije jako závazná ta verze VOP, která platila v okamžiku vzniku smluvního vztahu.

5) V případě, že by některé ustanovení těchto VOP z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo uzavřené smlouvy.

6) Právní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí českým právem.

II. Předmět smluvního vztahu a platební podmínky poskytnutí Služby

1) Předmětem smluvního vztahu je závazek Poskytovatele poskytnout Klientovi jednu či více služeb prezentovaných a blíže specifikovaných na webové stránce Poskytovatele www.milujuanie.cz (dále jen "Služba"), kterou si Klient objednal níže uvedeným způsobem, a závazek Klienta uhradit Poskytovateli za tuto Službu sjednanou odměnu a dodržovat povinnosti z této smlouvy a z těchto VOP vyplývající.

2) Poskytovatel na svých webových stránkách zveřejňuje nabídku konkrétních Služeb, tedy:

a) Duchovní skupina: služba spočívající ve vedení duchovního rozvoje Klienta poskytovaná v obsahu, rozsahu a způsobem dle čl. III a čl. IV těchto VOP

b) Semináře duchovního a osobního rozvoje

3) Smlouva o poskytnutí Služby za sjednanou odměnu mezi Poskytovatelem a Klientem, která se řídí těmito VOP, je uzavřena následovně:

a) Klient vyplní a odešle objednávkový formulář, jenž se nachází na webové stránce www.milujuanie.cz, a současně

b) Klient uhradí cenu zvolené Služby na bankovní účet Poskytovatele č.ú. 222986872/0600, v poznámce k platbě Klient uvede příjmení a datum narození (aby mohlo dojít ke spárování platby) a současně

c) Poskytovatel zašle akceptaci objednávky, tj. přístupové údaje k zahájení Služby, a to do 24hod (počítáno v pracovních dnech) od splnění a) a b)

Kumulativním splněním odeslání objednávky dle písm. a), úhrady Služby dle písm. b) a akceptace dle písm. c) dochází k uzavření smlouvy a Poskytovatel se zavazuje Službu Klientovi poskytnout způsobem dle čl. III těchto VOP

4) Uhrazením ceny za poskytnutí Služby ze strany Klienta se rozumí připsání požadované finanční částky na účet Poskytovatele, č.ú. 222986872/0600.

5) Platnost vyplněného objednávkového formuláře je 5 dní. Nebude-li v této lhůtě zaslána platba za Službu na účet Poskytovatele, je formulář stornován (a v případě pozdější platby je potřebné jej vyplnit a odeslat znovu)

6) Poskytovatel není plátcem DPH.

7) Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu, tj. nezaslat akceptaci objednávky těm osobám, které v minulosti porušovaly pravidla při poskytování Služeb Poskytovatele (tj. zejména porušování čl. V těchto VOP) či při poskytování jiných služeb Poskytovatele nabízených a realizovaných skrze webové stránky www.aniekartarka.cz. Taktéž je vyhrazeno právo neuzavřít smlouvu s osobami, které v minulosti bez udání důvodu odstoupily od smlouvy (coby prevence proti spekulativnímu získávání obsahu autorských děl prezentovaných v rámci déletrvající Služby - např. služby Duchovní skupina). V takovém případě bude o tomto osoba vyrozuměna prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávkovém formuláři a uhrazená cena jí bude bezezbytku vrácena na bankovní účet, z něhož byla odeslána.

III. Průběh poskytování jednotlivých druhů Služby

1) Služba Duchovní skupina:

a) K zahájení Služby je zapotřebí uzavření smlouvy postupem stanoveným v čl. II odst. 3 těchto VOP - tj. Klientovi budou zaslány na e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři pokyny zapojení se do uzavřené facebookové skupiny, kde bude tato Služba poskytována.

b) Na základě zaslaných pokynů Klient zažádá ze svého facebookového profilu o vstup do skupiny vyspecifikované v těchto pokynech. V případě výslovného pokynu Klienta k zahájení služby před dobou k odstoupení od smlouvy zaškrtnutím pole IHNED v objednávkovém formuláři, bude povolen vstup do facebookové skupiny bez zbytečného odkladu (tj. do 24 hodin v rámci pracovních dnů). Nedá-li Klient tento výslovný pokyn, bude mu přístup povolen až po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.

c) Nesplní-li Klient do 14 dnů od uzavření smlouvy pokyny - nezažádá o vstup do předmětné facebookové skupiny, bude mu zaslán upomínkový e-mail s možností kontaktovat Provozovatele telefonicky .  Poskytovatelem za účelem odstranění případných dotazů a problémů technické či jakékoliv jiné povahy také může telefonicky kontaktovat Klienta. Nebude-li ani přesto  vstup do facebookové skupiny ze strany Klienta požádán, považuje se Služba za využívanou. Tímto nejsou dotčeny možnosti ukončení smlouvy způsoby dle odst. VI této Smlouvy.

d) Služba je poskytována na období, které si Klient v objednávkovém formuláři zvolil a zaplatil. Před uplynutím tohoto období je Klient Poskytovatelem informován prostřednictvím e-mailu a/nebo sms o možnosti Službu prodloužit. Nevyužije-li tuto možnost, je mu přístup do facebookové skupiny po uplynutí doby odebrán.

d) V případě nepředvídatelných okolností (vis maior, nemoc osoby poskytující Služby jménem Poskytovatele atp.) si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnutí Služby zrušit či pozastavit. V případě zrušení poskytnutí Služby či její pozastavení na dobu delší než 6 týdnů se Poskytovatel zavazuje Klientovi neprodleně (tj. do 5 pracovních dní) vrátit poměrnou část ceny za tu část Služby, která nebyla poskytnuta, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

IV. Povaha a obsah poskytovaných Služeb

1) Klient bere na vědomí a výslovně uvádí, že souhlasí s tím, že Služby jsou vyjádřením osobních názorů a profesních zkušenostní,  duchovních postojů a poznání osoby poskytující služby jménem Poskytovatele, které mají vést k poradenství a životnímu koučinku a které jsou založeny na ezoterice a spirituálních naukách, duchovnu a nabádání k pokoře a hledání cesty k Bohu. V rámci Služeb mohou být coby zdroj názorů a postojů využívány ezoterické pomůcky (výklad karet, diagnostika karmy atp.).

2) Služby se nikdy nezaměřují na zdravotní diagnostiku (může se jednat pouze o "nápravu" duše z duchovního hlediska) a v žádném případě nenahrazují odbornou lékařskou péči či jakoukoliv obdobnou zdravotnickou péči či metodu! Služby taktéž nenahrazují psychologické, finanční, daňové či právní poradenství. Služby jsou pouhým vodítkem pro lepší kvalitu životu a duchovní obrodu - transformaci a poznání.

3) Služba Duchovní skupina je charakterizována jako:

a) Účast na projektu - uzavřené skupině fyzických osob nacházejících se na sociální síti Facebook

b) Klientovi jsou po omezenou dobu (tj. každý vždy max. 30 dnů) zpřístupňovány jednotlivé autorské články a/nebo videa duchovního a spirituálního charakteru v počtu min. 20 měsíčně obsahující životní poselství, modlitby, prezentace duchovních zákonů, praktické zkušenosti z dané oblasti, názory autora na aktuální dění a další témata popsané v dané Službě na www.milujuanie.cz

c) Klient má možnost diskutovat s ostatními klienty i s autorem statusů ohledně všech výše uvedených tématech a tak se interaktivní formou sebevzdělávat v duchovní sféře

V. Pravidla chování Klienta v uzavřené skupině

1) Bude-li sjednaná služba poskytována prostřednictvím sociální sítě, zavazuje se Klient, že bude dodržovat pravidla, tedy zejména:

a) Je zakázáno užívat v diskuzích vulgarismy, urážky prezentovaných názorů, autora coby duchovní koučky či třetích osob - Klient bere na vědomí, že se jedná o předávání učení a poselství konkrétní osoby! Má-li jiný názor na duchovní vedení či cestu, může vést o dané věci mírumilovnou debatu, není to však důvod k urážkám, obviňování či jiné dehonestaci kohokoliv jiného ve skupině

b) Je zakázáno porušovat jakékoliv autorská práva - blíže viz čl. VII těchto VOP

c) Je zakázáno v rámci hromadných diskuzí a/nebo skrze kontaktování dalších účastníků požívajících Službu přímo či nepřímo propagovat a/nebo nabízet vlastní služby či zboží nebo si dělat jakoukoliv reklamu (ať již ve sféře duchovna či jakýchkoliv jiných služeb či výrobků).

2) Poskytovatel má právo bez nároku na vrácení ceny za Službu ukončit poskytování Služby Klientovi, který opakovaně porušuje závazky dle písm. a), nebo poruší zákaz dle písm. b)či c) odst. 1 tohoto článku VOP.

VI. Reklamace a možnost odstoupení od smlouvy

1) Klient má nárok reklamovat Službu, která nebyla poskytnuta řádně a včas a v souladu se smlouvou, přičemž se tímto rozumí situace, kdy Služba neodpovídá specifikaci uvedené v těchto VOP a na webových stránkách Poskytovatele www.milujuanie.cz. Zejména (nikoliv však výlučně) může být Klientem reklamováno:

- Služba nebyla Poskytovatelem provedena v uvedeném rozsahu

- Služba nebyla poskytnuta v nabízené kvalitě, tj. podobě odpovídající jejímu popisu Poskytovatele

- Délka poskytnutí Služby neodpovídala objednané délce Služby

2) Není možné reklamovat obsah sdělení či poskytnuté rady prostřednictvím autorských článků, textů a/nebo videí! Tyto rady a sdělení jsou návodem ke zlepšení duchovní cesty Klienta a Klient nese sám zodpovědnost, co s radou učiní.

3) Nelze reklamovat Službu, která nebyla řádně poskytnuta z důvodu na straně Klienta (zejména ukončení Služby z důvodů uvedených v čl. V odst.2 těchto VOP).

4) Poskytované Služby je možné Klientem reklamovat přednostně v průběhu jejich poskytování. Skryté vady lze reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich Klient dozvěděl. Vadu Služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí Služby. Klient zašle Poskytovateli písemné vytknutí vady (za písemné vytknutí se považuje též e-mail zaslaný na adresu aniekartarka@seznam.cz), v němž uvede své osobní údaje (jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště), popis Služby, která byla/měla být poskytnuta (včetně data uzavření smlouvy ), popis vady Služby a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje (viz odst. 5 tohoto článku VOP).

5) Poskytovatel upozorňuje, že předmětem smlouvy není dodání zboží, ale poskytovaní služeb (poradenství, online sebevzdělávání, účast na interaktivních projektech), které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit. V případě oprávněné reklamace Služby má Klient nárok na:

- dodatečné poskytnutí Služby nebo na poskytnutí náhradní Služby, nebo

- přiměřenou slevu z ceny za Službu, nebo

- odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění Služby podstatným porušením smlouvy, vyskytuje-li se více vad, nebo je Služba vadná opakovaně) a současně

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

6) V případě oprávněné reklamace má Klient též nárok na náhradu za prokazatelně vynaložené oprávněné náklady spojené s reklamací či vadnou Službou.

7) Poskytovatel Klientovi zašle potvrzení o obdržení reklamace - tj. kdy Klient službu reklamoval, co je obsahem reklamace, čeho se Klient domáhá (jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

8) Poskytovatel má na vyřízení reklamace 30 dní. Poté zašle Klientovi písemný reklamační protokol - potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

9) Není-li reklamace v dané lhůtě vyřízená, má Klient právo od smlouvy odstoupit.

10) Klient či Poskytovatel má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v těchto případech:

- Poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

- Bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

11) Klient coby spotřebitel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Odstoupení lze provést tak, že Klient zašle poskytovateli přípis, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy.

Vzor odstoupení:

"Já, níže podepsaný jméno+příjmení, nar. dne DD.MM.RRRR, bytem adresa Klienta tímto odstupuji od smlouvy ze dne ............., která byla uzavřena mezi společností Situace s.r.o., IČO 06118569 coby poskytovatelem a mojí osobou na straně druhé jako klientem."

12) Odstoupení dle odst. 11 může být zasláno e-mailem na adresu aniekartarka@seznam.cz, nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele (přičemž posledním dnem lhůty pro odstoupení musí být oznámení o odstoupení Poskytovateli odesláno). Přijetí odstoupení od smlouvy bude Poskytovatelem Klientovi potvrzeno ve stejné formě (emailem či písemně), v jaké bylo odstoupení učiněno.

13) Odstoupí-li Klient od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Poskytovatel vrátí Klientovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím tento Klient souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

14) V případě Služby Duchovní skupina je Klient oprávněn zvolit možnost "IHNED" v objednávkovém formuláři, čímž dává Poskytovateli výslovný pokyn, aby poskytl Službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li přesto Klient v dané 14 denní lhůtě od smlouvy, uhradí mi Poskytovatel v souladu s ustanovením § 1834 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

VII. Klient coby spotřebitel

1) Klient je v postavení spotřebitele požívajícím zvláštní právní ochrany (možnost odstoupení od smlouvy dle čl. VI odst. 11 VOP apod.). Není-li kterákoliv informace mající pro spotřebitele význam pro uzavření smlouvy obsažena v těchto VOP nebo na webových stránkách Poskytovatele www.milujianie.cz, může se obrátit mailem na adresu aniekartarka@seznam.cz či písemně na adresu sídla Poskytovatele. přičemž mu bude zodpovězeno do 3 pracovních dní na e-mailovou/korespondenční adresu, z níž byl dotaz poslán.

2) Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad Praha 9, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce.

3) Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Klient právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy Klient uplatnil u Poskytovatele právo, které je předmětem sporu.

4) Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Práva vyplývající z duševního vlastnictví

1) Klient uzavřením smlouvy a souhlasem s těmito VOP potvrzuje a činí nesporným, že veškeré textové či audiovizuální materiály, ke kterým obdrží při poskytování Služby přístup, jsou výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti fyzické osoby a splňují tak znaky autorského díla.

2) Autorem všech autorských děl dle odst. 1 tohoto článku je Jana Vorlíčková vystupující pod pseudonymem Anie kartářka (přičemž toto slovní spojení je chráněno ochrannou známkou) a Poskytovatel je výhradním nositelem licence k těmto dílům.

3) Klientovi je uzavřením smlouvy poskytnuto pouze právo se s autorským dílem seznámit (tj. přečíst si ho popřípadě shlédnout audiovizuální dílo), jakékoliv jiné užití se přísně zakazuje, zejména pak není dovoleno:

a) Dílo či jakoukoliv jeho část kopírovat a šířit, a to slovem, písmem, audio či audiovizuálním živým přenosem, audio či audiovizuálním záznamem, a to jak osobně, tak ve veřejných či neveřejných sdělovacích prostředcích

b) Do díla jakkoliv zasahovat, činit z něj výňatky, do díla cokoliv doplňovat, kompilovat či jej jinak měnit, zakomponovat dílo do díla jiného

c) Vydávat se za autora díla či jeho výňatku či pozměněné podoby

d) Jakkoliv jinak dílo užít bez předchozí písemně udělené licence/podlicence autora či Poskytovatele

4) Poskytovatel důrazně upozorňuje, že v případě porušení autorských práv je oprávněn vůči dané osobě použít veškeré prostředky civilního práva (žaloba na uplatnění práv z duševního vlastnictví) i trestního práva (trestní oznámení na důvodné podezření ze spáchání trestného činu porušení autorského práva)

Tyto VOP vstupují v platnost dne 27.3.2020